PRAVNA POMOĆ

Pravni savjetnik RSRH, Marko Propadalo

(izvadak iz Pravilnika o pružanju pravne pomoći)

Pravna pomoć, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva:

 • davanje pravnog savjeta, mišljenja i odgovora na postavljeno pitanje,
 • izradu podneska (tužbe, žalbe, prigovora isl), zahtjeva za zaštitu prava, prijedloga za mirenje i sl. dopisa potrebnih radi ostvarivanja i zaštite prava iz rada i po osnovi rada,
 • zastupanje u postupku iz radnog odnosa (sudskom, arbitražnom, ovršnom, stečajnom, postupku mirenja, izvansudskom sporu s poslodavcem i sl.)

Iako je (u pravilu) riječ o besplatnoj pravnoj pomoći, član ima obvezu refundirati troškove postupka koje bi RSRH imao u nekom njegovom predmetu, i to:

 • ako zaključi nagodbu (sudsku / izvansudsku) ili sporazum o mirenju,
 • ako opozove punomoć pravnom zastupniku Sindikata,
 • ako ne postupi po uputama pravnog zastupnika Sindikata,
 • ako mu prestane članstvo u RSRH,
 • ako potpiše (ili je ranije potpisao) bilo kakav dokument (izjavu o odricanju, sporazum, nagodbu, povlačenje tužbe bez znanja pravnog zastupnika Sindikata, … isl) kojim si otežava uspjeh u postupku, a o tome nije pravodobno obavijestio pravnog zastupnika Sindikata,
 • ako nije pravodobno obavijestio pravnog zastupnika Sindikata o bilo kakvoj bitnoj okolnosti koja je vezana uz njegov predmet,
 • kada presuda kojom se njegov tužbeni zahtjev usvaja (potpuno / djelomično) postane pravomoćna,
 • nakon dobrovoljnog ili prisilnog izvršenja pravomoćne presude u ovršnom postupku.

Iznimno, i tek nakon što pažljivo i savjesno procijeni da ne postoji realni izgledi za uspjeh u sudskom, arbitražnom, ovršnom ili stečajnom postupku, pravni zastupnik Sindikata može odbiti poduzimanje određenih aktivnosti, pa čak i odbiti zastupanje člana, ako procijeni da bi isto uzrokovalo samo nepotrebne i nenadoknadive troškove.

Pravni zastupnik Sindikata mora obrazložiti odbijanje iz st. 1. ovog članka.

U slučaju odbijanja iz st. 1. ovog članka, član može od SO (neposredno ili putem povjerenika) zahtijevati zaštitu svojih članskih prava. Odluka SO je konačna.